Begroting 2019

Nr.

Omschrijving

2018

2019

2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-66.245

-66.967

-36.304

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

54.600

52.914

52.105

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

22.290

21.290

17.290

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

157.413

141.252

130.230

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

40.294

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

35.015

35.034

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

18.113

16.013

16.013

10

Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU saldo

-205.175

-115.013

-78.118