Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Hier staan de kosten van de Bestuurs- en Concernstaf (BCS) en van de Interne Bedrijven, de zogenoemde concernoverhead, de kosten van de decentrale overhead en de kosten voor de verbeterprogramma's op het gebied van de bedrijfsvoering.

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke projecten en verbeteringen op het gebied van de bedrijfsvoering.
De kosten van het programma overhead worden niet toegerekend aan de overige programma’s. Wij rekenen de kosten nog wel toe aan de leges, zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen. Daarnaast nemen wij de kosten ook mee in de toerekening aan grondexploitaties en subsidieprojecten.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 5.682

0,4 %

Lasten

€ 154.597

10,6 %