Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

De stad Utrecht heeft een toenemende aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. Er gaan steeds meer mensen wonen en werken in en rond Utrecht, en ook het aantal bezoekers blijft stijgen. Deze groei vertaalt zich door naar een groeiende mobiliteitsvraag.

Ruimte wordt schaars, het wordt steeds drukker op straat. Meer Utrechters verplaatsen zich binnen de stad, ook het verkeer van en naar Utrecht groeit. Steeds meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer, fiets en/of lopen. Dat past bij het duurzaam mobiliteitssysteem dat wij voor ogen hebben. Als belangrijk onderdeel van een gezond stedelijk leven voor iedereen, kiezen we primair voor vervoerswijzen die weinig ruimte innemen: fietsen, lopen en openbaar vervoer. Dit is een voorwaarde voor een gezonde doorgroei en een aantrekkelijke ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zoals met de Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt nagestreefd.
Aan de omslag naar een aantrekkelijk en duurzaam mobiliteitssysteem werken we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de stad en met andere overheden. We brengen de behoeften van gebruikers van de openbare ruimte en de mobiliteitsbehoefte – bereikbaarheid voor iedereen - met elkaar in evenwicht
In de verschillende nota’s en plannen werken we uit hoe we Utrecht gezond bereikbaar maken en houden. Het Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB), waarvan de planhorizon wordt verlengd tot 2040, omschrijft de netwerken voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto en de regelfilosofie voor het verkeer. Door slim te bestemmen versterken we de relatie tussen (benodigde investeringen in) duurzame mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek en Stationsgebied; wonen en werken bij OV-knooppunten). De nieuwe parkeernota beschrijft hoe Utrecht het parkeren van auto’s en fietsen in een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad gaat organiseren.
De maatregelen waarmee Utrecht invulling geeft aan Slimme Routes, Slim Regelen en Slim Bestemmen 2
(SRSRSB), komen samen in het programma Bereikbaarheid. Het betreft grote infrastructurele projecten – nieuwe infrastructuur, herinrichtingen, maar ook vele kleinere maatregelen, die worden uitgevoerd via de in 2015 vastgestelde actieplannen rond de thema’s Voetganger, Fiets, Verkeersveiligheid, Mobiliteitsmanagement en Goederenvervoer. De actuele stand van het programma Bereikbaarheid is gepresenteerd in het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid 2018.

Verplichte BBV indicatoren

Om een helder beeld te kunnen vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen. Voor het programma Bereikbaarheid zijn verplichte BBV indicatoren opgenomen op het gebied van Verkeersveiligheid. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid meer indicatoren.

Indicator

Eenheid

Bron

2014

2015

2016

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

n.n.b.*

n.n.b.*

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNl

12%

10%

%

*zijn niet beschikbaar.

Cijfers per gemeente

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 62.261

4,5 %

Lasten

€ 90.091

6,2 %