Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. Elke leerling verdient het onderwijs dat hem of haar stimuleert zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten. We willen dat iedereen gelijke kansen heeft in het onderwijs. Goed onderwijs draagt bovendien bij aan een bloeiende economie. We investeren in een goede aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven in Utrecht.

Daarnaast willen we dat iedere bewoner vrije en laagdrempelige toegang heeft tot media als bronnen van kennis en cultuur.

Centraal in de ambities van het collegeakkoord staan kansengelijkheid, aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en de aanpak van het groeiende tekort aan leraren. Om gelijke kansen mogelijk te maken is een goede start essentieel; taalachterstanden willen we zoveel mogelijk voorkomen of ingelopen hebben bij de start van de basisschool. Overgangen tussen de verschillende fases van de schoolloopbaan moeten zo soepel mogelijk verlopen en afgestemd zijn op de ontwikkeling van kinderen. Onder andere de onderwijsimpuls kan hier vanuit middelen voor innovatie een bijdrage aan leveren. Kansengelijkheid is ook belangrijk bij het kiezen van een vervolgopleiding en het vinden van een stage of een baan. Het (v)mbo heeft onze speciale aandacht. Zowel als het gaat om het beter op elkaar aansluiten van verschillende opleidingsniveaus, het creëren van stageplekken, als een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Ook in 2019 heeft de kwaliteit van het onderwijs in Utrecht onze aandacht. Voldoende en goede docenten zijn de sleutel voor een goede kwaliteit van het onderwijs; we werken aan een samenhangende aanpak om het groeiende tekort aan leerkrachten het hoofd te kunnen bieden. Dit onderwerp komt ook aan de orde in onze jaarlijkse gesprekken met de inspectie van het onderwijs.

In de Utrechtse Onderwijsagenda 2019-2022 wordt vastgelegd waar we als gemeente samen met onze (onderwijs)partners aan werken. Naast inhoudelijke thema's als kansengelijkheid is de groei van de stad een belangrijk thema in de samenwerking met de schoolbesturen.

Beleid op het gebied van onderwijshuisvesting is vastgelegd in het Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting 2016-2025. Daarnaast zal onderwijshuisvesting de komende periode voor het eerst ook onderdeel uitmaken van de Utrechtse onderwijsagenda; de huisvestingsopgave voor de komende jaren met het sterk toenemende aantal leerlingen zal daarin een belangrijke plaats innemen.

Naast optimale en toereikende huisvesting zijn een gevarieerd onderwijsaanbod, handhaving en uitvoering van de Leerplichtwet en het regelen van leerlingenvervoer belangrijke randvoorwaarden.

De visie van de bibliotheek ‘Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21e eeuw’ blijft leidend. De Bibliotheek helpt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en wil dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. In haar ontwikkeling naar een programmerende bibliotheek stemt zij het aanbod af op de verschillende doelgroepen.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2,33

1,04

0,80

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

38,44

37,31

36,51

Achterstands-leerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Deze indicator is sinds 2012 niet meer beschikbaar.

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,2

                  2,0

Definitieve percentage nog niet beschikbaar

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 22.497

1,6 %

Lasten

€ 103.773

7,1 %