Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht is ruimte voor iedereen. Herkomst, sociaal economische status, opleidingsniveau, handicap of beperking, geaardheid of geloofsovertuiging mogen geen belemmering zijn om in Utrecht prettig te leven. Wij streven ernaar dat iedereen mee kan doen en de mogelijkheden krijgt om zijn talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.  
Wij willen dit doen door te investeren in al die basisvoorzieningen die volwassenen, jongeren en kinderen helpen stevig in het leven te staan. Inwoners met een zorgvraag of probleem kunnen rekenen op laagdrempelige en bereikbare zorg en ondersteuning. De zorg en ondersteuning houdt rekening met de eigen mogelijkheden van inwoners en is gericht op het versterken van hun zelfregie en veerkracht, mogelijk met hulp van medebewoners en vrijwilligers. Wij zetten daarom in op het versterken van de buurtgerichte samenwerking tussen de professionals, het sociale netwerk en de vrijwilligers. Wij maken hiervoor afspraken in ‘buurtpacten’.
Voor de groei van de stad is extra geld beschikbaar. Ook bij de besteding van dit geld gelden de hierboven beschreven ambities en uitdagingen.

Inleiding
Utrecht bruist en met veruit de meeste Utrechters gaat het goed. De stad groeit en steeds meer mensen wonen en werken met plezier in Utrecht. Daarnaast zien wij ook mensen die het moeilijk hebben om mee te doen. Wij willen dat iedereen kan meedoen en profiteren van de vooruitgang.
Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in de stad en de regio maken we van Utrecht een plaats voor iedereen. Een stad waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
Nieuwe Utrechters zijn welkom en om te kunnen meedoen is taalontwikkeling essentieel. Plekken waar mensen elkaar kunnen vinden en samen kunnen optrekken in de wijk zijn belangrijk. We steunen mensen die het moeilijk hebben en willen eenzaamheid verminderen. We doen meer aan het tegengaan van discriminatie en werken aan een toegankelijke stad.
Wij zijn een stadsbestuur van en voor iedereen, met een speciale antenne voor stemmen die zich niet makkelijk laten horen. Dit vraagt een brede inzet. Van het letterlijk wegnemen van drempels voor mensen met een beperking tot het slechten van barrières op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van overbelaste mantelzorgers. De groei van de stad biedt kansen om van Utrecht de plaats te maken waar iedereen op zijn eigen manier zijn leven inricht en meedoet.

Bewoners met problemen die zij niet zelf of met hulp uit hun omgeving kunnen oplossen, kunnen rekenen op laagdrempelige, goed bereikbare zorg en ondersteuning. Die wordt geboden door de buurtteams, zo nodig aangevuld met specialistische zorg. De bewoner houdt de regie en blijft dus de baas over de ondersteuning die hij krijgt. Voor individuele maatwerkvoorzieningen zoals een vervoersvoorziening of een hulpmiddel kan men terecht bij het Wmo-loket.
Veel problemen worden veroorzaakt door of hebben als gevolg dat inwoners schulden hebben of krijgen. Wij zetten daarom met partijen in om de schuldenproblematiek aan te pakken.
Wij sluiten buurtpacten om de samenwerking tussen buurtteam, sociaal makelaars, huisartsen, aanvullende zorg, bewonersinitiatieven en sleutelfiguren te versterken. Het gaat om de samenwerking tussen de professionals onderling en tussen de formele en informele zorg. Belangrijk zijn het versterken van de sociale basis, terugdringen van eenzaamheid, het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en aandacht voor sociale en ervaren veiligheid.
De grote transformatie wordt ingezet op de centrumgemeentetaken. Wij geven invulling aan de visie op daklozenopvang. Door problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen dakloos raken. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat er in de komende jaren veel veranderen. Wij bereiden ons daar met de regiogemeenten op voor langs de lijnen meer begeleiding thuis, inzetten op voorkomen en herstel, en de overheveling van taken en budget naar de regiogemeenten. Er wordt richting het Rijk fors ingestoken voldoende middelen te krijgen voor deze transformatie en ook dat het nieuwe verdeelmodel aansluit bij de kenmerken en vraag van de stad.
Voor de buurtteamorganisatie, sociaal makelaar en informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning start de nieuwe subsidieperiode. Voor de aanvullende zorg en beschermd wonen en opvang voeren wij een inkooptraject uit voor de afspraken vanaf 2020.
Voor de groei van de stad is extra geld beschikbaar zoals geregeld in de Maatschappelijke Investeringsagenda. Ook bij de besteding van dit geld zijn de hierboven beschreven ambities en uitdagingen leidend.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Cliënten met een maatwerk-arrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Gemeentelijke monitor sociaal domein

  550

510

520

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 13.030

0,9 %

Lasten

€ 215.802

14,8 %