Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

In 2019 blijven wij ons onverminderd inzetten voor een stad waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Utrecht moet een plaats zijn waar ieder kind en jongere zijn of haar talenten kan ontdekken én ontwikkelen. basishulp en hoe je hierbij samenwerkt met partners wordt steeds duidelijker. Dit vertaalt zich onder andere in het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van trainingen.

Deze ambitie overstijgt het programma jeugd. Ook vanuit andere programma’s worden het komende jaar belangrijke bijdragen aan deze doelstelling geleverd, zoals bijvoorbeeld vanuit de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sport, Onderwijs, Wonen en Veiligheid. Tegelijkertijd draagt het programma Jeugd bij aan het realiseren van doelstellingen van andere programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen en de aanpak jeugd en veiligheid.

In 2015 hebben we de ambitie uitgesproken om een kinderrechtenstad te zijn. Met het werken aan Utrecht kinderrechtenstad zetten we in 2019 de beweging voort om kinderen en jongeren in Utrecht een stem te geven en te betrekken bij de inrichting van onze stad. We gaan actief met jongeren in gesprek en motiveren zowel intern binnen de gemeente, als extern de partners uit de stad om te luisteren naar de stem van het kind en de jongere. Waar nodig helpen we onze partners met het horen van die stem met middelen zoals de web applicatie ‘Ervaringwijzer’.

In Utrecht werken we al een aantal jaren met veel ambitie en met jeugdige, ouders en partners in de stad aan een nieuw zorglandschap. We geven richting aan deze vernieuwing vanuit een waarde gedreven sturingsmodel waarin onze leidende principes (zie paragraaf 3.1 in de bijlage ‘Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020’), onze samenwerking met ouders, jeugdigen en het sturen op de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van hulp en begeleiding aan jeugdigen centraal staan. We willen komend jaar de ‘beweging naar voren’ verder versterken met een stevige sociale basis. We zetten daarbij in op preventie en bieden hulp en ondersteuning in de nabijheid én op maat van de jeugdige en het gezin, waarbij de jeugdige en het gezin zoveel als mogelijk zelf de regie voeren over de hulp die zij krijgen. We investeren op het versterken van de sociale basis met voorzieningen en steun voor initiatieven en netwerken van ouders zodat kinderen ‘gewoon kunnen opgroeien’ en opvoedvragen van alle dag niet groter worden dan nodig. Dit versterkt de veerkracht van gezinnen. Samen met partners ontwikkelen en leren gebeurt in de vorm van ontwikkeltafels, casuïstiekbesprekingen en in diverse pilots zoals Extr@Utrecht.

Per 2020 start een nieuwe contractperiode voor vrijwel alle vormen van aanvullende jeugdhulp in Utrecht (Zie voor meer achtergrondinformatie: ‘Strategie contracteren Aanvullende Zorg Jeugd vanaf 2020’). De uitvraag hiervoor zal in 2019 plaatsvinden. In de nieuwe periode van contracteren willen we voortbouwen op onze leerervaringen en de basis die we de afgelopen jaren samen met onze partners in de transformatie hebben gelegd. We willen de beweging naar voren versnellen en onze inzet in de sociale basis versterken. Hierbij blijft ook komende contractperiode samenwerking het sleutelwoord. Samenwerking die erin resulteert dat Utrechters – kinderen, jongeren, gezinnen – die ondersteuning en zorg nodig hebben dat krijgen, zodat kinderen en jongeren ‘gewoon’ kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en meedoen in onze samenleving.

In 2019 zetten we in op verder leren en ontwikkelen op basis van casuïstiek. We faciliteren maatwerktafels. Deze maatwerktafels leveren een fundament om met elkaar in gesprek te zijn over wat het maatwerk biedt aan een kind, een jongere, een gezin en hoe betrokken hulpverleners/organisaties dat samen doen. Gesterkt door de uitkomsten van de pilot Extr@Utrecht willen we vanaf 2020 aanvullende zorg in buurtgerichte integrale teams organiseren, zowel voor ambulante zorg als vormen van kortdurend verblijf. Waar de zorg zo specifiek is dat deze niet buurtgericht geboden kan worden, kopen we deze in op stedelijk niveau, bovenregionaal niveau (samen met vier andere regio’s) of landelijk niveau (samen met de VNG).

Het resultaat van de afgesloten subsidietender voor de buurtteams (2019-2024) is dat de basiszorg door de buurteams jeugd en gezin wordt voortgezet door Stichting Lokalis. De buurtteams zetten zich ook in 2019 in om gezinnen zo te helpen dat zij hun vragen duurzaam beter kunnen hanteren. Dat doen ze samen met partners in de buurt waarbij er veel aandacht is voor maatwerk per individu, gezin, school en buurt. Lokalis gaat het komend jaar bestendigen wat in de vier jaar daarvoor is opgehaald en geleerd. De aard van

Zoals aangegeven zetten we 2019 de pilot de buurtgerichte specialistische jeugdhulp Extr@Utrecht verder voort. Met deze inzet beogen we de specialistische zorg voor jeugdigen en gezinnen dichtbij, op maat en integraal vorm te geven. Na Leidsche Rijn en Zuilen is de pilot Extr@Utrecht eind 2018 ook in de buurten Vleuten en de Meern van start gegaan.

Het uitgangspunt dat alle kinderen in een gezinsvorm opgroeien, versterken we door in 2019 verder te investeren in een eenduidige vorm van pleegzorg voor Utrechtse kinderen. We streven er naar om voor meer kinderen, die anders in gezinshuizen en leefgroepen komen, een pleegzorgplek te vinden. We stimuleren het actief betrekken en inzetten van de partners uit sociale basis bij intensieve zorgvragen, zodat (pleeg)ouders voldoende steun ervaren en voldoende draagkracht houden voor de zorg voor hun (pleeg)kinderen. We zetten komend jaar in op het vergroten van het aantal gezinshuizen in Utrecht. We vragen aanbieders flexibeler en kortdurend verblijf te bieden, als onderdeel van een ambulant traject en samen met anderen op zoek te gaan naar oplossingen waardoor kinderen langer of sneller weer thuis kunnen wonen. In 2019 willen we een pilot tijdelijk verblijf realiseren waar kinderen en jongeren kortdurend kunnen logeren om de draagkracht en draaglast van het gezin meer in balans te brengen en zo uithuisplaatsingen te voorkomen.

Ook het komend jaar sturen we erop dat er meer goedkope woningen uit de kernvoorraad van woningcorporaties beschikbaar komen voor jongeren in een kwetsbare positie met een zeer laag inkomen. Deze doelstelling realiseren we via prestatieafspraken met Utrechtse woningcorporaties. Daarnaast zoeken we actief naar – al dan niet tijdelijke - mogelijkheden voor vernieuwende woonconcepten in bestaand vastgoed of nieuwbouw.

In 2019 blijven we vanuit het programma Jeugd de verbinding en samenwerking met onder andere Werk en Inkomen, Onderwijs, Veiligheid en Meedoen naar vermogen versterken, om zo de overgang voor kwetsbare jongeren naar volwassenheid soepeler te laten verlopen. We maken daarbij gebruik van de mogelijkheid van verlengde jeugdhulp tot 23 jaar en zetten – vanuit het groeiplan jongvolwassenen – in op maatregelen om de overgang naar acxhttien jaar voor jongeren minder hard te maken.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

2,05%

  Gegevens niet
     beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

8,41%

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

7,3%

13,1%*

12,7%

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

1,1%

1,1%

0,9%

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,5%

0,6%

0,4%

* Het verschil tussen 2015 en 2016 wordt (groten)deels verklaard doordat het bereik van de buurtteams jeugd in de cijfers over 2015 niet was meegenomen, terwijl dit in 2016 wel is gebeurd.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 0

0,0 %

Lasten

€ 82.751

5,7 %