Begroting 2019

Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities werken wij samen met andere (overheids)organisaties. Wij richten ons voor het realiseren van onze programma's actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk of Europa. Op die manier halen wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Zo bekostigt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een groot deel het Europese subsidieprogramma Kansen voor West II. We werken voor dit programma nauw samen met de overige G4 steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en met de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Ook dragen de samenwerkings-netwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van de stedelijke beleidsdoelstellingen. Deze regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking vaak een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. We werken intensief samen met regionale partners bij Europese subsidieverwerving en –lobby om de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen te ondersteunen met Europees beleid, en om te zetten naar economische kansen voor de regio. In het kader van de verdere ontwikkeling van actielijn ‘Internationalisering’ van de Economic Board Utrecht richt de samenwerking van regionale organisaties bij subsidieverwerving en lobby zich op gezonde verstedelijking (groen, gezond, slim).

Europese subsidies
In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zet de Europese Commissie het geld in ten behoeve van de Europese beleidsdoelstellingen slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger met hulpbronnen) en inclusieve groei (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Thema’s die goed aansluiten bij de Utrechtse ambities. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is veelal een voorwaarde om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door samenwerking met bijvoorbeeld kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht en culturele instellingen.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020
In de periode 2014-2020 krijgen wij een bijdrage van 6,4 miljoen euro uit het EFRO voor een stedelijk programma Kansen voor West II. Dit stedelijk programma heeft de vorm van een zogeheten 'Geïntegreerde Territoriale Investeringsstrategie' (GTI) voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze vorm biedt de G-4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de mogelijkheid om middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te combineren met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarmee wordt voorzien in een integrale aanpak voor stedelijke uitdagingen. Iedere stad geeft zelf invulling aan dit stedelijk programmadeel. Voor Utrecht zijn bedragen van 6,4 miljoen euro (EFRO) en 1,6 miljoen euro (ESF) beschikbaar voor projecten gericht op versterken vestigingsklimaat en aanwezig arbeidspotentieel en koolstofarme economie. Inzet geschiedt op basis van het stedelijk uitvoeringsplan ‘Kansen voor Utrecht’. De eerste projecten zijn inmiddels in uitvoering. Een cofinanciering van minstens 50% is vereist. Naast het stedelijke programma zijn er ook EFRO middelen via de provincie beschikbaar voor projecten gericht op innovatie en koolstofarme economie. Vooral (samenwerkingsverbanden van) bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen hier aanspraak op maken. De voor deze prioriteiten beschikbare middelen worden ingezet in aansluiting op de regionale economische agenda van de Economic Board Utrecht.