Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Sport draagt bij aan een gezonde leefstijl, en een goede gezondheid is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.

De maatschappelijke (meer)waarde van sport en bewegen is groot. Het brengt mensen bij elkaar, het geeft plezier, helpt talenten te ontwikkelen, draagt bij aan burgerschapsvaardigheden, leert omgaan met tegenslagen, en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Daarnaast draagt het eraan bij dat inwoners gezond(er) zijn en dat ook zo ervaren.
Bij de VJN 2019 komen we met een nieuwe systematiek voor de verantwoording op ‘waarden’.

Sportinfrastructuur
We blijven inzetten op efficiënt gebruik van de sportaccommodaties, bijvoorbeeld door het gebruik door buurtinitiatieven en scholen te stimuleren. Daarnaast breiden we de trainingscapaciteit voetbal uit met het omzetten van vier natuurgrasvelden naar kunstgras. Om te bepalen op welke sportparken kunstgras wordt aangelegd zetten we het wegingskader in. Dit kader is ontwikkeld samen met de VSU. In Utrecht zijn nog 4 hele en twee halve kunstgrasvelden met rubbergranulaat (SBR). In 2019 worden twee van deze velden omgezet naar TPE infill. De laatste 4 SBR-velden worden in 2020 omgezet. We blijven actief aangehaakt bij de onderzoeken naar kunstgras-infill, ook naar de TPE-korrel die we nu veel gebruiken. Afhankelijk van het onderzoek naar de zwemwaterbehoefte dat in het najaar 2018 wordt geagendeerd, doen we verder onderzoek naar een definitieve locatie en de bekostiging van een extra zwembad. Bij het opstellen van omgevingsvisies en bij (her)ontwikkeling van buurten en wijken stimuleren we mogelijkheden voor sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Sport- en beweegstimulering
Met Sport Utrecht als nieuwe stedelijke sportorganisatie worden zowel de georganiseerde als de anders- en ongeorganiseerde sportaanbieders betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid. Gezamenlijk zorgen we voor een kwalitatief hoogwaardig, laagdrempelig en betaalbaar sportaanbod voor alle inwoners van Utrecht. We zetten in op vitale sportverenigingen. Hierbij is specifieke aandacht voor de groei van de stad. We hebben aandacht voor de positie van de sportvereniging binnen de sociale basis en de beweging naar voren, onder andere door de versterking van het pedagogisch sportklimaat. Vanuit het programma Sport doet Meer ondersteunen we sportverenigingen die een bredere maatschappelijke bijdrage willen leveren. We benutten kansen om met side events bij aansprekende (top)sportevenementen ook de aandacht op breedtesport te leggen.

Topsport, talentontwikkeling en evenementen
Op het gebied van topsport richten we ons via Sport Utrecht op de ondersteuning van de sportverenigingen die aan de hoogste competitieniveaus deelnemen en aandacht hebben voor talentontwikkeling. Om het klimaat voor talentontwikkeling en topsport in Utrecht te versterken leveren we onze inzet aan het Utrecht Talent Centre (UTC). Waarin we samen met Topsport Utrecht en partners uit het onderwijs, huisvesting en bedrijfsleven de ambities op het vlak van talentontwikkeling uitwerken en realiseren. Er zijn ambities om ook in 2019 een aantal aansprekende sportevenementen naar Utrecht te halen die bijdragen aan die Utrecht op de kaart zetten. De voorbereiding voor de start van de Vuelta 2020 in Utrecht wordt gestart. We onderzoeken de mogelijkheid voor een roeibaan in Rijnenburg in samenhang met de aanleg van het energielandschap.

Verplichte BBV indicatoren

% niet-sporters
Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet is in Utrecht 38,4%, ten opzichte van 48,7% landelijk. Deze cijfers komen uit de volksgezondheidsmonitor 2016.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 8.610

0,6 %

Lasten

€ 34.570

2,4 %