Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een gewilde plek om te wonen, te werken, te leren en te verblijven. Door haar centrale ligging, de historische binnenstad, het vele groen in en om de stad en een gevarieerde mix aan voorzieningen. Deze combinatie maakt Utrecht volgens de EU tot een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Tot het jaar 2040 groeien we met zo’n 80.000 inwoners naar 430.000 Utrechters.

De groei van de stad biedt ook veel kansen; die grijpen we aan om Utrecht op alle fronten nog aantrekkelijker te maken. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. In 2016 is onze koers door de raad vastgesteld in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). Een groeiende stad betekent meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren.
De keerzijde van onze aantrekkelijkheid als stad en de druk op woningmarkt is dat de prijzen stijgen en woningen te duur dreigen te worden voor veel mensen. Om de balans in de woningmarkt te verbeteren moet het tempo van de woningbouw worden verhoogd, een forse inhaalslag in het middenhuursegment worden gemaakt en de sociale woningvoorraad op peil worden gebracht. Een meer evenwichtige verdeling van woningen in verschillende typen en prijscategorieën in de stad is hierbij belangrijk, om zo te werken aan gemengde wijken. Samen met onder meer ontwikkelaars, beleggers en corporaties stellen we een Stadsakkoord op waarin we daarover afspraken maken. Tegelijk komen wij met een geactualiseerde Woonvisie. Gekoppeld hieraan hebben we in het coalitieakkoord aangegeven het inzicht in ons woningaanbod te willen verbeteren, met een fijner onderscheid in de woonwensen en beschikbare woningtypen

De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is de inhoudelijke koers voor het realiseren van de grootste bouwopgave. In de RSU staat de groei van de stad door verdichting en inbreiding centraal met als prioritaire gebieden het Stationsgebied, de Merwedekanaalzone, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn. We werken aan stedelijke opgaven waarbij de energietransitie, de mobiliteitssprong en de kwaliteit van de openbare ruimte prioriteit hebben.
In het MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) staan de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten uit de hele stad bij elkaar: zowel woningbouw-, commercieel vastgoed- als openbare ruimteprojecten. We schetsen een beeld van de verschillende gemeentelijke grondexploitatieprojecten en de stand van zaken van de Investeringsimpuls Ruimtelijke Strategie. Grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zoals Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek, Wisselspoor en Kruisvaartkade naderen het uitvoeringsstadium.

Waar mogelijk gaan we nieuwbouw stimuleren, bouwtempo verhogen en doorstroming in de huidige woningvoorraad bevorderen. Naar verwachting zal in 2019 de renovatie van ruim 1.200 woningen en de bouw van ongeveer 5.300 nieuwe woningen starten, waarvan circa 1.000 studentenwoningen, ruim 1.000 sociale huur (exclusief zelfstandige studenteneenheden), ruim 1.000 middenhuur en 2.100 dure huur- en koopwoningen. We maken per locatie afspraken over de gewenste woningmix. Voor de stad als geheel streven we naar een gezonde woonbalans.  

Het Rijk is de Omgevingswet met nadere regelgeving aan het invullen. Een van de gevolgen daarvan is dat gemeenten met andere instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, meer vergunningsvrij) moeten gaan werken. Dit alles vergaand digitaal ontsloten en ondersteunend. We gaan in 2019 de omgevingsvisie 1.0 volledig afronden en de omgevingsvisies Vleuten-De Meern en Lunetten worden in de raad gebracht voor vaststelling. En wordt de basis gelegd voor een stadsbreed omgevingsplan aan de hand van het bestemmingsplan Veldhuizen dat door Crisis- en herstelwet mogelijk is gemaakt. Daarmee is wat betreft de nieuwe wettelijke instrumenten het fundament klaar (de basis op orde).

Wij gaan herbestemmingsprofielen opstellen voor leegkomende kerkgebouwen. We begeleiden de restauratieplannen van de Domtoren en zijn nauw betrokken bij de deelrestauraties van de Domkerk.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2014

2015

2016

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8. Vhrosv

7,1

9,9

12,6

Cijfers per gemeente

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 189.029

13,6 %

Lasten

€ 184.261

12,6 %