Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Met het coalitieakkoord Utrecht Ruimte voor iedereen is de stap gezet naar opschaling van de energietransitie. We willen een gezonde leefomgeving voor iedereen door te werken aan gezonde lucht, bodem en geluid.

Van 8.000 woningen in Overvecht-Noord naar 40.000 woningen in 2030 in verschillende gebieden in de stad.
Van 100% gasgestookte stadsverwarming naar 100% duurzame voeding van de stadsverwarming in 2030 en van inzet op met name zonne-energie naar inzet op allerlei vormen van duurzame opwekking, zoals geothermie, restwarmte, zon en wind.
Deze toegenomen inzet en de opschaling zorgen voor meer proceskosten op stedelijk niveau, maar ook op wijkniveau. Uiterlijk in 2021 weten we voor de wijken die in 2030 van het aardgas af gaan wat het alternatief is en maken we een doorkijk voor de andere wijken wanneer die van het aardgas af gaan en wat het alternatief naar verwachting wordt. De raad stelt de warmtetransitievisie per wijk vast.
We willen dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom maken we ons sterk bij het Rijk voor regelgeving die dit mogelijk maakt, voldoende landelijke middelen en stimuleren we de markt om met slimme en goedkopere oplossingen te komen.
De inzet vanuit het Programma Utrechtse Energie is het afgelopen jaar flink toegenomen met aardgasvrij Overvecht-Noord, energielandschap Rijnenburg en nieuwe vormen van duurzame opwekking, zoals geothermie. Naast de groeiende inzet om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden blijven we ook flink inzetten op de doorlopende programmaonderdelen, zoals handhaving van bedrijven, programmaonderdeel zon en de inzet op wonen met onder meer het regionale energieloket jouwhuisslimmer.nl.

Om gezond stedelijk leven in de praktijk te brengen werken we aan schone lucht door onder andere verder in te zetten op emissieloos vervoer. Er is aandacht voor het verbeteren van de akoestische kwaliteit van de leefomgeving door maatregelen zoals opgenomen in het te actualiseren Actieplan Geluid uit te voeren en aanvullende maatregelen zoals het aanleggen van stiller asfalt uit te voeren. Daarnaast voeren we een aantal wettelijke taken uit om voor een veilige leefomgeving te zorgen en de bodem zonder gevaar voor de gezondheid voor het gewenste gebruik beschikbaar te hebben.  

Om Utrecht verder te brengen in de ambitie om circulair te worden, ontwikkelen we nieuwe uitgangspunten, leidende principes en eisen in projecten, tenders, aanbestedingen en beleid met daarbij focus op de speerpunten (bouwen & demonteren, inkoop en afval & grondstoffen). We ondersteunen en leren van circulaire initiatieven, zoals het Hof van Cartesius. Maar ook door ervaring op te doen bij gebiedsontwikkelingen, tenders, inkooptrajecten en pilots in de eigen organisatie. Aansluiting met andere beleidsdoelen, waaronder energie (aardgasloos), gezonde stad (slimme & schone bouwlogistiek), klimaatbestendigheid, wonen, economie en het verduurzamen van het Utrechtse vastgoed wordt daarbij gezocht. Daarnaast geven we met onze eigen circulaire (ver)bouw en inkoop het goede voorbeeld en werken we samen met de Alliantie Cirkelregio en ketenpartners, kennisinstellingen en andere partijen uit de stad en regio.

Verplichte BBV indicatoren

Om een helder beeld te kunnen vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2011

2016

2017

Hernieuwbare energie

percentage

RWS

n.n.b

niet beschikbaar

niet beschikbaar

Cijfers per gemeente

Bron voor het invullen van deze indicator was de 'klimaatmonitor' van Rijkswaterstaat. Vanaf 2016 kan Rijkswaterstaat niet meer beschikken over de gegevens van de regionale netbeheerders over het opgesteld vermogen zonne-energie. Daardoor kan de totale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit niet meer in beeld worden gebracht. Reden hiervoor is een wijziging in de privacywetgeving.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 3

0,0 %

Lasten

€ 14.125

1,0 %