Begroting 2019

De uitdagingen die de snelle groei van de stad met zich meebrengen hebben ook consequenties voor de manier waarop we ons organiseren. De rol van de overheid verandert en kent steeds meer verschillende vormen, afhankelijk van de specifieke context van een opgave. We zetten als gemeente de stad Utrecht centraal. Samen met onze partners en in verbinding met de stad bekijken we per opgave welke rol de gemeente vervult. Daarbij past een streven naar een gemeentelijke organisatie met medewerkers die weten wat er leeft in de stad, die de inhoudelijke opgave centraal stellen en die de stad betrekken bij wat ze doen.

Die opgaven in de stad vertalen zich naar doelstellingen voor de organisatie. Vanuit bedrijfsvoering ondersteunen we de organisatie bij het realiseren van die doelstellingen. We onderzoeken wat ons belemmert om te doen wat nodig is in de stad, kijken naar wat nodig is om samen te werken met de stad en wie daarin wat moet doen. Zodoende helpen we ons gemakkelijker en vanzelfsprekender te organiseren rondom de opgaven die zich aandienen.

Het organiseren rond opgaven vraagt bovendien van de bedrijfsvoeringsfuncties een heroriëntatie op onze rol. We verschuiven de focus van doelmatigheid en efficiëntie naar doeltreffendheid om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast richten we ons niet langer op de afzonderlijke onderdelen HRM, Finance & Control en IPM, of op afzonderlijke organisatieonderdelen, maar steeds meer op het geheel. We stellen daarbij niet alleen de vraag of we de dingen goed doen, maar ook of we de goede dingen doen. Die rol van de bedrijfsvoering valt uiteen in diverse ontwikkelingen op het gebied van participatie, innovatie, de ambtenaar 3.0 en processen en structuren. In deze paragraaf wordt op die ontwikkelingen verder ingegaan.