Begroting 2019

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

1.371

11.490

-10.119

0

0

-10.119

02 Burgerzaken

6.493

8.584

-2.092

0

0

-2.092

04 Overhead

0

4.852

-4.852

0

0

-4.852

064 Belastingen overig

156

150

6

0

0

6

54 Musea

68

3.068

-2.999

0

0

-2.999

57 Openb. groen & recreatie

0

218

-218

0

0

-218

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

9.586

-9.586

0

0

-9.586

Stedelijke ontwikkeling

08 Overige baten en lasten

0

-9.025

9.025

0

0

9.025

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

9.695

-963

10.658

0

0

10.658

55 Cultureel erfgoed

311

2.513

-2.202

0

40

-2.162

81 Ruimtelijke ordening

510

4.389

-3.879

0

0

-3.879

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

163.160

155.982

7.178

1.100

10.664

16.742

83 Wonen en bouwen

15.354

31.365

-16.010

2.825

8.517

-10.319

Duurzaamheid

74 Milieubeheer

3

14.125

-14.122

41

100

-14.063

Bereikbaarheid

063 Parkeerbelasting

35.886

8.398

27.488

0

53

27.541

08 Overige baten en lasten

0

-2.420

2.420

0

0

2.420

21 Verkeer en vervoer

312

20.201

-19.889

31.611

14.214

-37.285

22 Parkeren

7.233

18.377

-11.144

0

2.568

-8.576

25 Openbaar vervoer

18.830

41.404

-22.574

0

21.974

-600

74 Milieubeheer

0

4.132

-4.132

0

2.452

-1.680

Openbare ruimte en groen

12 Openb. orde en veiligheid

44

1.919

-1.875

0

0

-1.875

21 Verkeer en vervoer

8.403

57.694

-49.291

0

0

-49.291

23 Recreatieve havens

335

1.156

-820

0

0

-820

24 Econom. havens&waterwegen

626

110

516

0

3

519

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

670

523

147

0

0

147

55 Cultureel erfgoed

0

3.000

-3.000

0

0

-3.000

57 Openb. groen & recreatie

27

22.386

-22.360

0

0

-22.360

72 Riolering

37.799

27.989

9.809

0

0

9.809

73 Afval

42.504

29.528

12.976

0

0

12.976

75 Begraafpl. & crematoria

872

1.635

-763

0

0

-763

Economie

31 Economische ontwikkeling

0

11.867

-11.867

0

0

-11.867

34 Economische promotie

0

2.688

-2.688

0

0

-2.688

Werk en Inkomen

63 Inkomensregelingen

141.457

188.682

-47.225

0

0

-47.225

64 Begeleide participatie

0

19.686

-19.686

0

0

-19.686

65 Arbeidsparticipatie

0

21.691

-21.691

0

0

-21.691

671 Maatwerkdienstverl. 18+

180

1.422

-1.242

0

0

-1.242

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

1.559

41.561

-40.002

0

2.815

-37.187

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

20.939

46.355

-25.417

0

2

-25.415

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

0

3.031

-3.031

0

0

-3.031

56 Media

0

12.826

-12.826

0

0

-12.826

Maatschappelijke Ondersteuning

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

2.666

4.146

-1.481

0

0

-1.481

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.631

36.758

-35.127

0

16

-35.111

62 Wijkteams

284

22.996

-22.712

0

0

-22.712

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

5.730

-5.730

0

0

-5.730

671 Maatwerkdienstverl. 18+

4.450

35.830

-31.380

0

0

-31.380

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

12.957

-12.957

0

500

-12.457

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.000

97.385

-93.385

0

0

-93.385

Jeugd

61 Samenkr.& burgerparticip.

0

4.017

-4.017

0

0

-4.017

62 Wijkteams

0

20.688

-20.688

0

0

-20.688

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

47.241

-47.241

0

0

-47.241

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

10.751

-10.751

0

0

-10.751

71 Volksgezondheid

0

54

-54

0

0

-54

Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

2.473

25.249

-22.776

0

118

-22.658

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

28.935

-28.935

0

0

-28.935

12 Openb. orde en veiligheid

491

20.247

-19.757

0

0

-19.757

Cultuur

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

2

40.625

-40.623

2

132

-40.494

54 Musea

0

8.739

-8.739

0

0

-8.739

56 Media

0

727

-727

0

0

-727

Sport

51 Sportbeleid en activering

0

5.011

-5.011

0

42

-4.969

52 Sportaccommodaties

8.610

29.558

-20.948

48

1.847

-19.149

Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting

1.047

1.590

-544

0

0

-544

83 Wonen en bouwen

28.503

17.597

10.906

0

6.070

16.976

Algemene middelen

05 Treasury

1.841

-3.735

5.576

0

0

5.576

061 OZB woningen

38.344

4.234

34.110

0

0

34.110

062 OZB niet - woningen

63.683

1.012

62.671

0

0

62.671

064 Belastingen overig

2.575

283

2.292

0

0

2.292

07 Alg. uitkering &gem.fonds

708.157

0

708.157

0

0

708.157

08 Overige baten en lasten

0

2.979

-2.979

17.824

48.185

27.382

34 Economische promotie

2.177

0

2.177

0

0

2.177

Overhead

04 Overhead

5.682

165.273

-159.591

0

106

-159.485

08 Overige baten en lasten

0

-10.676

10.676

0

0

10.676

Totaal

1.391.410

1.458.377

-66.967

53.451

120.418

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

1.371

11.490

-10.119

0

0

-10.119

02 Burgerzaken

6.493

8.584

-2.092

0

0

-2.092

04 Overhead

5.682

170.125

-164.443

0

106

-164.337

05 Treasury

1.841

-3.735

5.576

0

0

5.576

061 OZB woningen

38.344

4.234

34.110

0

0

34.110

062 OZB niet - woningen

63.683

1.012

62.671

0

0

62.671

063 Parkeerbelasting

35.886

8.398

27.488

0

53

27.541

064 Belastingen overig

2.731

433

2.298

0

0

2.298

07 Alg. uitkering &gem.fonds

708.157

0

708.157

0

0

708.157

08 Overige baten en lasten

0

-19.142

19.142

17.824

48.185

49.503

Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

28.935

-28.935

0

0

-28.935

12 Openb. orde en veiligheid

534

22.166

-21.632

0

0

-21.632

Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

8.715

77.895

-69.180

31.611

14.214

-86.577

22 Parkeren

7.233

18.377

-11.144

0

2.568

-8.576

23 Recreatieve havens

335

1.156

-820

0

0

-820

24 Econom. havens&waterwegen

626

110

516

0

3

519

25 Openbaar vervoer

18.830

41.404

-22.574

0

21.974

-600

Economie

31 Economische ontwikkeling

0

11.867

-11.867

0

0

-11.867

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

9.695

-963

10.658

0

0

10.658

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

670

523

147

0

0

147

34 Economische promotie

2.177

2.688

-512

0

0

-512

Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

2.605

43.151

-40.546

0

2.815

-37.731

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

23.604

50.502

-26.897

0

2

-26.896

Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

0

5.011

-5.011

0

42

-4.969

52 Sportaccommodaties

8.610

29.558

-20.948

48

1.847

-19.149

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

2

43.656

-43.654

2

132

-43.525

54 Musea

68

11.807

-11.738

0

0

-11.738

55 Cultureel erfgoed

311

5.513

-5.202

0

40

-5.162

56 Media

0

13.552

-13.552

0

0

-13.552

57 Openb. groen & recreatie

27

22.604

-22.578

0

0

-22.578

Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.631

50.361

-48.731

0

16

-48.714

62 Wijkteams

284

43.684

-43.400

0

0

-43.400

63 Inkomensregelingen

141.457

188.682

-47.225

0

0

-47.225

64 Begeleide participatie

0

19.686

-19.686

0

0

-19.686

65 Arbeidsparticipatie

0

21.691

-21.691

0

0

-21.691

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

5.730

-5.730

0

0

-5.730

671 Maatwerkdienstverl. 18+

4.630

37.252

-32.622

0

0

-32.622

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

60.197

-60.197

0

500

-59.697

681 Geëscaleerde zorg 18+

4.000

97.385

-93.385

0

0

-93.385

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

10.751

-10.751

0

0

-10.751

Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

2.473

25.303

-22.830

0

118

-22.712

72 Riolering

37.799

27.989

9.809

0

0

9.809

73 Afval

42.504

29.528

12.976

0

0

12.976

74 Milieubeheer

3

18.257

-18.254

41

2.552

-15.743

75 Begraafpl. & crematoria

872

1.635

-763

0

0

-763

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

510

4.389

-3.879

0

0

-3.879

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

163.160

155.982

7.178

1.100

10.664

16.742

83 Wonen en bouwen

43.858

48.962

-5.104

2.825

14.586

6.657

Totaal

1.391.410

1.458.377

-66.967

53.451

120.418

0

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.