Begroting 2019

Geprognosticeerde balans

Activa

X € 1.000

Gerealiseerde stand per
31-12-2017

Prognose
stand per
31-12-2018

Prognose
stand per
31-12-2019

Prognose
stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Immateriële vaste activa

8.356

8.356

8.356

8.356

8.356

8.356

• Bijdrage aan activa van derden

8.356

8.356

8.356

8.356

8.356

8.356

Materiële vaste activa

1.560.020

1.662.833

1.751.171

1.829.296

1.866.545

1.846.300

Financiële vaste activa

70.832

65.884

62.318

58.693

55.070

51.919

• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

5.226

5.226

5.226

5.226

5.226

5.226

• Leningen aan woningcorporaties

0

0

0

0

0

0

• Leningen aan overige verbonden partijen

371

371

371

371

371

371

• Overige langlopende leningen

65.028

60.080

56.514

52.889

49.266

46.115

• Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

207

207

207

207

207

207

Voorraden

10.213

50.507

15.492

-19.542

-25.677

-41.495

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

120.544

142.157

142.157

142.157

142.157

142.157

• Vorderingen op openbare lichamen

80.113

90.915

90.915

90.915

90.915

90.915

• Rek. courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

2.635

2.635

2.635

2.635

2.635

2.635

• Overige vorderingen

37.806

48.608

48.608

48.608

48.608

48.608

• Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen

2.705

0

0

0

0

813

Overlopende activa

87.911

63.806

63.806

63.806

63.806

63.806

Totaal Activa

1.860.591

1.993.543

2.043.300

2.082.766

2.110.257

2.071.856

Passiva

X € 1.000

Gerealiseerde stand per
31-12-2017

Prognose
stand per
31-12-2018

Prognose
stand per
31-12-2019

Prognose
stand per
31-12-2020

Prognose
stand per
31-12-2021

Prognose
stand per
31-12-2022

Eigen vermogen

644.745

578.500

511.533

475.229

468.541

463.926

Voorzieningen

81.065

85.242

90.519

91.796

90.073

91.850

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

922.732

1.026.709

1.138.686

1.212.664

1.258.641

1.223.641

• Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

• Onderhandse leningen van binnenlandse banken

893.091

997.068

1.109.045

1.183.023

1.229.000

1.194.000

• Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

0

0

0

0

0

0

• Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

0

• Voor derden belegde gelden

856

856

856

856

856

856

• Waarborgsommen

8.785

8.785

8.785

8.785

8.785

8.785

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

110.891

185.676

185.146

185.661

175.586

175.023

• Bank en giro

0

653

123

638

563

0

• Kasgeldleningen

54.000

120.000

120.000

120.000

110.000

110.000

• Overige kortlopende schulden

56.891

65.023

65.023

65.023

65.023

65.023

Overlopende passiva

101.158

117.416

117.416

117.416

117.416

117.416

Totaal Passiva

1.860.591

1.993.543

2.043.300

2.082.766

2.110.257

2.071.856