Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een vitale stad waarin alle Utrechters werken of participeren naar vermogen en voldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

De arbeidsmarkt trekt aan en de werkloosheid daalt. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2019. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering zal in 2019 landelijk afnemen met 2,4%. Als we uitgaan van de positieve landelijke CPB prognose en daarnaast onze ambitie op extra uitstroom van bijstandsgerechtigden richting werk, is de verwachting we in Utrecht uitkomen op circa 9.800 huishoudens met een bijstandsuitkering eind 2019. Als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt neemt het tekort aan personeel in bepaalde sectoren toe. En meer mensen stromen uit naar werk.
Tegelijkertijd zien we dat het aantal mensen met schulden en het beroep op de armoederegelingen toeneemt en mensen met een arbeidsbeperking nog steeds niet dezelfde kansen hebben. Ook zien we dat de groep die ondersteuning nodig heeft, gevarieerder wordt en dat de minder kansrijke werkzoekenden nog niet profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt.

Gelet op de ambities uit het coalitieakkoord, stelt ons dit de komende jaren voor de volgende opgaven:

  • Het voorkomen en oplossen van schulden;
  • Het verbeteren van de positie van mensen met een arbeidsbeperking in de volle breedte;
  • Meer aandacht voor de kwetsbare werkzoekenden.

In de volgende hoofdstukken werken we deze opgaven in de verschillende subdoelstellingen nader uit. Kenmerkend voor onze inzet in 2019 is meer aandacht voor integrale aanpakken, vroegsignalering en preventie.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken, zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Banen *

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

997

998

1.000

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

69,8%

70,3%

70,5%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

50,6

50,7

51,4

Werkeloze jongeren **

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

1,49%

Gegevens niet bekend

Gegevens niet bekend

Lopende re-integratie
voorzieningen ***

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

6,9

Gegevens niet bekend

Gegevens niet bekend

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Ultimo 2017 waren er 248.530 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.

**De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd in de reeks ‘Databoek Kinderen in Tel’. Dit wordt samengesteld door onder andere het Verwey Jonker Instituut. Het is onbekend wanneer de gegevens over 2016 en 2017 beschikbaar komen. De meest recente data gaan over 2015 en zijn in februari 2018 gepubliceerd.

***De indicator lopende re-integatievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. De meest recente gegevens zijn van 2015.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 141.637

10,2 %

Lasten

€ 231.482

15,9 %