Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

In het programma Algemene Middelen en Onvoorzien begroten we de baten die nog geen specifieke bestemming hebben.

Algemene middelen worden ieder jaar betrokken bij de voorjaarsnota. Over de inzet van algemene middelen bij voorjaarsnota 2018 lees je in hoofdstuk 'Actualisatie financieel beeld' van deze begroting. Het betreft:

  • gemeentelijke belastinginkomsten
  • ontvangen uitkeringen uit het gemeentefonds
  • ontvangen dividenden
  • het treasury-resultaat op langlopende leningen
  • stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 816.777

58,7 %

Lasten

€ 4.773

0,3 %