Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Het gaat goed met de Utrechtse economie! Het aantal banen groeit, bedrijven willen zich graag in Utrecht vestigen en de werkloosheid daalt. Daarbij stijgen inkomens en bestedingen.

Toch kent ook de Utrechtse economie uitdagingen. Als deze niet opgepakt worden, leidt dit op middellange en zelfs korte termijn tot problemen. Zo is er een grote vraag naar vakmensen, bijvoorbeeld in de zorg, bouw en techniek en het onderwijs. Tegelijk heeft een steeds grotere groep mensen niet de kennis en (digitale en ICT) vaardigheden die nodig zijn voor het veranderende werk in de toekomst. Ook is er een grote groep mensen die kwetsbaar is op verschillende terreinen en voor wie een stap richting betaald werk (nog) te groot is. Bovendien groeit het aantal banen weliswaar, maar blijft de totale banen groei achter bij de groei van de Utrechtse beroepsbevolking.
Deze uitdagingen vragen om een gerichte aanpak. Samen met betrokken partners in het onderwijs, bedrijven en andere overheden willen we kansen verzilveren op het gebied van arbeidsmarkt, vestigings- en investeringsklimaat en het ecosysteem versterken. Bijvoorbeeld door groei en investeringsopgaven van de stad te koppelen aan werkgelegenheidsprojecten. Of door een excellent vestigingsklimaat en financieringsfaciliteiten te creëren waardoor werkgevers die bijdragen aan Gezond Stedelijk Leven de daarvoor belangrijkste voorwaarden hier vinden. Dit gaan we onder andere doen door het opzetten van een Fonds Mismatch en een Regionaal Investeringsfonds.
Uiteraard werken we hier niet alleen vanuit het programma economie aan deze doelstellingen. Juist de samenhang tussen de programma’s is van groot belang. Het uiteindelijke streven is een gezond, groeiend Utrecht, nu en in de toekomst.

Verplichte BBV indicatoren

Om een beeld te kunnen vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Functiemenging

%

LISA

62,2%

62,2%

62,1%

Bruto gemeentelijk product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor Gemeenten

47,8 (2013)

niet beschikbaar*

niet beschikbaar*

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

142,7%

147,2%

149,2%

* Deze cijfers worden niet meer meegenomen in de cijfers van de VNG.

Cijfers per gemeente

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 0

0,0 %

Lasten

€ 14.555

1,0 %