Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn.

Utrecht wil groeien op een manier waarbij gezond leven in de stad voor iedereen mogelijk is. We zien gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren op het gebied van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van je leven. Wij zien Utrecht als stad van Gezond Stedelijk Leven voor iedereen en dat dragen we als college stevig uit in de stad, regionaal, nationaal en internationaal. We monitoren continu hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters en de factoren die deze gezondheid beïnvloeden. We maken steeds meer gebruik van rijkere data en nieuwe analysetechnieken. Met het gezondheidsprofiel 2018 hebben we een beeld gekregen van positieve- en aandachtspunten van de gezondheid van de Utrechters. We stellen vast dat er tussen buurten behoorlijke verschillen zijn in gezondheid en we zien de samenhang met complexe problematiek. Gezondheid en veerkracht voor iedereen is een belangrijke opgave waar wij een bijdrage aan te leveren hebben.

Daarvoor vergroten we de aandacht voor de achterliggende factoren van gezondheid. Dat doen we omdat we weten dat gezondheid door veel verschillende actoren en (omgevings)-factoren wordt beïnvloed en dat het minder het gevolg is van vrije individuele keuzes. We kunnen gezondheidsverschillen dan ook alleen verkleinen door gezondheid een centrale plek te geven in alle opgaven waar we samen met de stad aan werken. Daarom brengen we ook in 2019 structureel onze gezondheidsexpertise in op allerlei gebieden in het sociale en het fysieke domein en zitten we aan tafel in de wijk, stedelijk, regionaal en internationaal. Hierbij werken we samen met inwoners en maatschappelijke en private partners. In het kader van gezond stedelijk leven focussen we ons in 2019 op vijf kernthema’s: Gezond en veilig opgroeien, Gezondheidsvaardigheden en een gezonde leefstijl, Gezonde leefomgeving, Gezonde en duurzame voedselomgeving en Gezond rondkomen. We zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal belangrijke wettelijke taken namelijk de Jeugdgezondheidszorg (inclusief het Rijksvaccinatieprogramma), de Inspectie Kinderopvang, de Volksgezondheidsmonitor en de zorg voor kwetsbare inwoners. Hiermee voeren we een deel van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) uit. Het overige deel wordt door de GGD regio Utrecht uitgevoerd.

De uitvoering en uitwerking van deze taken en thema’s vindt plaats in de wijken en buurten in samenwerking met de inwoners en partners. We maken, zowel op strategisch als uitvoerend niveau, onderdeel uit van de wijknetwerken. In deze netwerken zitten zorgpartijen, ondernemers, ambtenaren, bestuurders en bedrijven in het wijdvertakte domein van gezondheid. Hierdoor ontvangen we signalen en krijgen we inzicht in welke subwijken en buurten de opgaven voor het verbeteren van de gezondheid het grootst zijn. We formuleren deze gezamenlijke opgave samen met partners als de buurtteams, geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ), sociaal makelorganisaties, Sport Utrecht, Indigo, woningbouwcorporaties en Careijn. We vertalen knelpunten en vraagstukken over gezondheid uit de wijken en agenderen deze aan de tafels waar de partners zitten die deze knelpunten samen kunnen oplossen. We dragen zo bij aan een proces van steeds actualiseren, duiden en verrijken van de opgaven voor gezondheid vanuit de praktijk in de buurten en wijken. In 2019 ligt de focus in de wijken op nog slimmer samenwerken door goede voorbeelden en praktijkkennis over veelvoorkomende vraagstukken uit te wisselen en daarvan wijkbreed te leren. We integreren (gezondheids)data uit meerdere bronnen en maken deze beter bruikbaar voor het werk in de buurten en wijken. In 2019 betrekken we bewoners(ervaring) nog meer bij het werken aan de Gezonde Wijk.

We werken toe naar een gezondheidspact waar we breed met partners in de stad en regio samenwerken aan maatwerkoplossingen in de leefomgeving, opleiding en werk om de gezondheid van Utrechters te bevorderen. De opbrengst van het landelijk preventieakkoord nemen we daarin mee. Ook komt dit onder andere terug in de nieuwe nota volksgezondheid. In 2019 leggen we deze nota aan de gemeenteraad voor. Hierbij bouwen we voort op de nota Bouwen aan een Gezonde Toekomst, waarbij we blijven inzetten op waarde-gedreven beleid. We vinden het belangrijk dat de nota via richtinggevende principes toepasbaar is in de praktijk en leefwereld van de Utrechters. Op die manier geven we een nadere invulling aan de voornemens in het coalitieakkoord.

In deze programmabegroting laten we zien hoe we door het uitvoeren van de taken, thema’s en het werken in de wijk bijdragen aan de publieke waarde gezondheid.

De GGD regio Utrecht en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
De GGD regio Utrecht (GGDrU) levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen van de gezondheid van Utrechters. Dat doet de GGDrU via basistaken zoals de Tuberculose- en infectieziekten bestrijding, eerstelijns medische milieukunde, preventie en behandeling van seksueel overdragen aandoeningen, technische hygiënezorg en de advisering bij evenementen en de forensische geneeskunde. Ook verzorgen zij reizigersvaccinaties. In het geval van grootschalige ongevallen en rampen is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) voorbereid en paraat.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 2.473

0,2 %

Lasten

€ 25.249

1,7 %