Begroting 2019

Bedragen x 1.000 euro

Taakmutaties

door te vertalen

2018

2019

2020

2021

2022

Maatschappelijke opvang en OGGz

Ja

127

127

127

127

127

Vrouwenopvang

Ja

729

1.804

1.895

2.150

2.150

Bodemsanering (DU)

Ja

2.935

1.957

2.935

0

0

subsidieregeling bestelauto’s 

Ja

333

0

0

0

0

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau 

Ja

50

0

0

0

0

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme

Ja

818

0

0

0

0

Economische zelfstandigheid

Ja

40

0

0

0

0

Schulden en armoede

Ja

536

441

441

0

0

Referendum 

Ja

120

0

0

0

0

Matchen op werk

Ja

112

0

0

0

0

Maatschappelijke begeleiding

Ja

19

0

0

0

0

Armoedebestrijding kinderen

Ja

0

99

99

99

99

Verhoogde asielinstroom

Ja

310

0

0

0

0

Jeugdzorg (voorheen IUSD)

Ja

2.106

3.944

4.025

4.027

4.024

Participatie (voorheen IUSD)

Ja

601

637

618

611

576

AWBZ naar WMO (voorheen IUSD)

Ja

3.141

5.269

5.263

5.113

5.161

WMO huishoudelijke hulp (voorheen iu WMO)

Ja

351

1.096

1.142

1.066

1.087

Mutatie Financieel beeld

12.328

15.374

16.545

13.193

13.224

Maatschappelijke opvang en OGGz
De verhoging van de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang is het gevolg van de actualisatie van het onderliggende objectieve verdeelmodel. Deze middelen zijn nodig voor de adequate uitvoering van deze centrumgemeente taken.

Vrouwenopvang
De verhoging van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang, is nodig voor de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Deels is de verhoging het gevolg van de actualisatie van het onderliggende objectieve verdeelmodel. Tevens zijn er middelen toegekend voor Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis.

Bodemsanering
Dit betreft een aanvulling op het bodemconvenant met het Ministerie van 2016-2020 voor totaal 7,827 miljoen euro. Hiervan wordt 7,322 miljoen euro ingezet voor het onderzoek en de sanering van de Nedereindse Plas, 0,250 miljoen euro voor Lood in Lombok, 0,200 miljoen euro voor lood op overige locaties en 0,055 miljoen euro voor Bodemenergie.

Subsidieregeling bestelauto’s
De gemeente Utrecht ontvangt een bijdrage in 2018 voor subsidiëring van de aanschaf van schone bestelauto’s door ondernemers. Afgesproken is dat er in overleg met ondernemersorganisatie EVOFENEDEX de gemeente er zorg voor draagt dat de middelen op de juiste plaats terechtkomen om op die manier een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau
De LHBT-emancipatiebeleid middelen zijn toegekend aan de regenboogsteden voor de verlenging van het LHBT-beleid.

Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme
Voor de continuering van de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering en jihadisme zijn er voor 2018 middelen beschikbaar worden gesteld om uitvoering te kunnen geven aan de plannen.

Economische zelfstandigheid
Het ministerie OCW co-financiert al enkele jaren achtereen projecten gericht op het versterken van economische zelfstandigheid van vrouwen. Zo ook in 2018. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio heeft Utrecht subsidie aangevraagd voor een Utrechts project en voor een vergelijkbaar project in de gemeente Zeist. De helft van het beschikbaar gestelde geld voor dit doel is dan ook bestemd voor de gemeente Zeist. De andere helft (20.000 euro) is cofinanciering voor een subsidie van 0,040 miljoen euro aan Stichting Taal Doet Meer voor het project Taal en Werk: Eigen Kracht.

Schulden en armoede
Met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor 2018, 2019 en 2020 versterken we de armoedeaanpak en versnellen we de ambities in het coalitieakkoord en de brede schuldenaanpak van het Rijk zoals het verbeteren van de toegang tot schulddienstverlening en het terug dringen van de behoefte aan beschermingsbewind.

We zetten de middelen in voor een hoger bereik van armoederegelingen door betere en gerichtere voorlichting, uitbreiding van de capaciteit van de afdeling schulddienstverlening om aan de groeiende vraag te beantwoorden en het faciliteren van gesprekken met de stad over de doorontwikkeling van de armoede- en schuldenaanpak. Vanaf 2019 geven we een impuls aan de ondersteuning van kinderen in armoede.

Referendum
We hebben middelen ontvangen voor het organiseren van het raadgevend
referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart 2018
(tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen). Deze bijdrage dekt de meerkosten die zijn gemaakt om dit referendum te organiseren.

Matchen op werk
Het Rijk heeft subsidie beschikbaar gesteld voor plannen van aanpak 'Matchen op Werk'. Namens de Utrechtse Werktafel is subsidie aangevraagd voor het versterken van de regionale samenwerking en werkgeversdienstverlening. Deze zetten we in 2018 in voor de drie actielijnen van de strategische regionale agenda van de Utrechtse Werktafel: Krachtige regio, verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en een extra impuls op de realisatie van de banenafspraak.

Maatschappelijke begeleiding
Dit betreft de begeleidingsmiddelen die de gemeente van het COA ontvangt voor de huisvesting van statushouders (op basis van gerealiseerde aantallen huisvestingen).

Armoedebestrijding kinderen
Zie schulden en armoede. De 0,099 miljoen euro is een bijstelling van de kinderen in armoede.

Verhoogde asielinstroom
Op basis van het bestuursakkoord verhoogde asielstroom stelt het Rijk aanvullend budget beschikbaar ter compensatie van de kosten die worden gemaakt vanwege de extra te huisvesten statushouders. In deze circulaire ontvangen we het laatste deel. In het kader van het bestedingsvoorstel bij de Jaarstukken 2017 zijn de verwachte extra kosten en de benodigde dekking voor 2018 en 2019 bepaald waarbij reeds rekening is gehouden met deze bijdrage uit de meicirculaire.

Jeugdzorg (voorheen IUSD)
De middelen Jeugdzorg (voorheen IUSD) betreffen de indexeringsmiddelen 2018 die worden door vertaald in de contracten van de zorgaanbieders Jeugd. Daarnaast gaat het om enkele taakmutaties zoals de verlengde pleegzorg en een verschuiving in ons aandeel in het verdeelmodel. De extra middelen zijn nodig om de noodzakelijke Jeugdzorg te kunnen bieden.

Participatie (voorheen IUSD)
Deze middelen zijn nodig voor de kosten van de uitvoering van de sociale werkvoorziening en het begeleiden en faciliteren van werkzoekenden.

AWBZ naar WMO (voorheen IUSD)
De verhoging van de middelen AWBZ naar WMO (voorheen integratie uitkering WMO) betreft de indexeringsmiddelen 2018 die worden doorvertaald in de contracten van de zorgaanbieders WMO. En voor de gemeentetaak zijn dit ook de groeimiddelen vanaf 2019, die nodig zijn om de hogere zorgkosten op te vangen Naast de compensatie voor de gestegen kosten zijn er ook extra middelen in het gemeentefonds gekomen ter dekking van het per 1-1-2019 ingevoerde abonnementstarief. Hierdoor daalt de eigen bijdrage van cliënten, de toename in het gemeentefonds dekt dit verschil af.

WMO huishoudelijke hulp (voorheen iu WMO) AWBZ naar WMO
De middelen die er voor dit onderwerp extra beschikbaar worden gesteld zijn nodig als dekking voor de indexatie van de tarieven van aanbieders, waaronder (deels) de hogere uurtarieven hulp bij huishouden door de nieuwe loonschaal.
Naast de compensatie voor de gestegen kosten zijn er ook extra middelen in het gemeentefonds gekomen ter dekking van het per 1-1- 2019 ingevoerde abonnementstarief. Hierdoor daalt de eigen bijdrage van cliënten, de toename in het gemeentefonds dekt dit verschil af.