Begroting 2019

Algemene programmadoelstelling

In Utrecht werken we samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

Onder dat motto heeft u het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) 2015-2018 vastgesteld en besloten om:

  1. De veiligheidsthema's High Impact Crimes (HIC) en Jeugdoverlast en -criminaliteit als prioriteit in de aanpak van veiligheidsproblemen te benoemen voor de komende vier jaar;
  2. De aanpak van de veiligheidsthema's veilige wijken, georganiseerde ondermijnende criminaliteit, openbare orde en maatschappelijke onrust en fysieke veiligheid te continueren en waar nodig te intensiveren;
  3. In de aanpak van veiligheidsproblemen nog meer de nadruk te leggen op participatie, informatiegestuurd werken en een persoonsgerichte aanpak.

Uitgangspunten van het IVP zijn: goede samenwerking met partners; preventie als het kan en repressie als het moet; de aanpak is gebiedsgericht én persoonsgericht.

2018 was het laatste jaar van het huidige IVP. De raad krijgt aan het einde van 2018 een voorstel voor het nieuwe IVP aangeboden voor de jaren 2019 t/m 2022. Om die reden zijn in de programmabegroting 2019 nog geen doelstellingen voor 2020 en verder opgenomen. Mochten de doelstellingen veranderen naar aanleiding van het nieuwe IVP, zullen deze bij de voorjaarsnota 2019 bijgesteld worden.

Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma Openbare ruimte en bebouwde omgeving opgesteld en uitgevoerd dat flink bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het IVP. In dat programma staan de acties ten aanzien van: vergunningverlening en toezicht en handhaving op de openbare ruimte en op fysieke veiligheid van bouwwerken en milieu-inrichtingen; woninginbraakpreventie; preventie van veelvoorkomende criminaliteit zoals fietsdiefstal en autokraak; ondermijnende criminaliteit zoals mensenhandel in de prostitutie, illegale hennepteelt en personen die misbruik maken van vastgoed.

Ook de uitvoering van de programma’s Openbare ruimte en groen, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke Ondersteuning, Vastgoed, Volksgezondheid, Werk en inkomen draagt bij aan de veiligheid in Utrecht.

De criminaliteitscijfers vertonen al lange tijd een dalende trend. Het veiligheidsgevoel neemt echter niet toe. Gevoel van veiligheid heeft te maken met een groot aantal factoren. De afgelopen tijd is een aantal van die factoren heel zichtbaar geworden zoals aanslagen, terrorismedreiging en machtswisselingen. Een toenemende hoeveelheid informatie is steeds sneller en in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. Mensen hebben de neiging zich daardoor terug te trekken in hun eigen wereld. Verdraagzaamheid staat onder druk waardoor een voedingsbodem ontstaat voor gevoelens van onbehagen en polarisatie.

De afgelopen jaren hebben we vooral gestuurd op basis van de criminaliteitscijfers van de politie en de meldingen bij de gemeente, met als prioriteiten de HIC-delicten en Jeugdoverlast en –criminaliteit. Steeds duidelijker wordt dat deze criminaliteitscijfers slechts een deel van de werkelijkheid laten zien. We krijgen meer zicht op de tot nu toe grotendeels onzichtbare criminele activiteiten en onderliggende structuren die onze samenleving ondermijnen. We zien ook dat achter veel geweldsincidenten een netwerk of structuur van criminele ondermijnende activiteiten schuil gaat. De huidige aanpak blijkt voor deze vormen van criminaliteit ontoereikend. Het combineren van bestaande werkwijzen met een vernieuwende aanpak leidt tot een integrale en effectievere aanpak. Die vernieuwende aanpak bestaat onder andere uit het verkrijgen van een beter inzicht in ongewenste hardnekkige symptomen en patronen en het op basis van dat inzicht toepassen van bestuursrecht, strafrecht en fiscaal recht door de samenwerkingspartners op de meer onzichtbare vormen van criminaliteit.

Vanwege de bovengenoemde gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn in verschillende Voorjaarsnota’s incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de volgende thema’s:

  1. Het tegengaan van polarisatie en radicalisering;
  2. Aanpak ondermijnende criminaliteit; uitbreiding onderzoeken Wet Bibob;
  3. Flexibele inzet voor gebiedsgerichte aanpak van criminaliteit;
  4. Preparatie van de crisisbeheersingsorganisatie met het oog op terrorismedreiging.

In het coalitie akkoord (voorjaarsnota 2018) is naast het voortzetten van bovenstaande thema's ook extra inzet op het gebied van ondermijning benoemd.

Verplichte BBV indicatoren

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Baten & lasten

x € 1.000

Baten

€ 491

0,0 %

Lasten

€ 49.182

3,4 %