Begroting 2019

Beleidsindicatoren

Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2015

2016

2017

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

212

212

235

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Demografische druk

%

CBS

48,5

48,3

48,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

671

672

661

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

708

716

706