Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Veiligheid

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

84

84

0

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

3.209

0

3209

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)  (subsidietender Jeugd)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.193

0

1193

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

195

195

0

Totaal Veiligheid

4.681

279

4.402