Begroting 2019

Onderhoudskosten kapitaalgoederen zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op een van tevoren vastgesteld onderhoudsniveau te houden of weer te brengen. Dit met als doel het naar behoren te laten functioneren of een bepaalde representativiteit te laten behouden. We onderscheiden groot onderhoud en klein onderhoud. Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse reparaties en kort-cyclisch onderhoud. De noodzaak tot groot onderhoud ontstaat over een langere periode en is ingrijpender van aard. Groot onderhoud wordt daarom opgenomen in een onderhoudsplanning. Groot en klein onderhoud heeft geen invloed op de gebruiksduur van een gebouw of object. De kosten ervan komen ten laste van de exploitatie.
Wanneer een aanpassing leidt tot een belangrijke kwaliteitsverbetering en/of een significant langere gebruiksduur, is er geen sprake van groot onderhoud maar van een investering die geactiveerd moet worden zodat de lasten over meerdere jaren gespreid worden. Voor de laatst genoemde categorie verwijzen we naar de investeringen verderop in deze paragraaf.

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Onderhoudskosten totaal

2019

2020

2021

2022

Wegen

15.352

15.402

15.038

15.013

Riolering

10.859

10.859

10.859

10.859

Water (zie onderhoudsbegroting wegen)

Groen

6.954

6.954

6.954

6.954

Gebouwen

11.268

11.421

11.280

11.427

Totaal

44.433

44.636

44.131

44.253