Begroting 2019

Wat mag het kosten?

Wat mag dat kosten?

x € 1.000

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

Overhead overig

2.495

787

2.209

2.209

2.209

2.209

F&C, JZ, Inkoop

176

205

211

211

211

211

HRM, Facilitair

2.638

2.968

1.925

1.925

1.925

1.925

IPM

1.196

872

898

898

898

898

Advies en ondersteuning

1.415

426

439

439

439

439

Totaal Baten

7.920

5.258

5.682

5.682

5.682

5.682

Lasten

Overhead overig

42.525

42.411

45.064

43.364

43.242

43.184

F&C, JZ, Inkoop

13.222

13.895

13.794

14.108

14.108

14.108

HRM, Facilitair

39.484

37.224

37.797

37.762

37.711

37.711

IPM

45.267

42.567

42.028

43.058

42.271

42.271

Advies en ondersteuning

12.924

15.733

15.914

15.923

15.853

15.853

Totaal Lasten

153.422

151.830

154.597

154.216

153.185

153.127

Saldo baten en lasten

-145.503

-146.572

-148.915

-148.534

-147.503

-147.445

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.398

983

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.674

1.255

106

50

0

0

Geraamd resultaat

-142.226

-146.300

-148.809

-148.484

-147.503

-147.445

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per overheadkolom toe.

Decentrale overhead (Overhead overig)
Naast de concernoverhead staat conform de gewijzigde BBV ook de decentrale overhead in het programma Overhead. Dit zijn materiële kosten en personele kosten voor management, secretariaat, business control, informatie- en procesmanagement en enkele overige ondersteunende functies bij de uitvoeringsorganisaties. Dit is een verschuiving van kosten die voorheen in de overige programma’s zaten.

De begrote baten vanaf 2019 zijn ruim 1,4 miljoen euro hoger dan in 2018. Deze stijging is als volgt opgebouwd:

 • De toename van 1,771 miljoen euro bestaat uit de (nog niet verdeelde) compensatie vanuit  de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de loon- en prijscompensatie van de overheadlasten van Stadsbedrijven 2019. Deze bate zal met een technische wijziging in 2019 alsnog verdeeld worden over de verschillende producten van Stadsbedrijven.
 • Bij Werk & Inkomen is de begroting geactualiseerd. De inkomsten nemen in 2019 structureel met 0,275 miljoen euro af omdat ze niet te realiseren waren.
 • Het totaal van de overige baten neemt af met 0,74 miljoen euro.

De begrote lasten laten in 2019 een stijging zien van ruim 2,6 miljoen euro ten opzichte van 2018, en vanaf 2020 weer een daling van zo'n 1,7 miljoen ten opzichte van 2019. Deze mutaties worden veroorzaakt door:

 • De toename van  2,234 miljoen euro vanaf 2019 bij Stadsbedrijven is een gedeelte van de loon- en prijscompensatie 2019 van totaal 3,173 miljoen euro, die in de begroting nog niet is verdeeld over de producten van Stadsbedrijven. Dat zal alsnog gebeuren bij een technische wijziging in 2019.
 • De structurele daling van de begrote lasten bij Werk & Inkomen 0,440 miljoen euro vanaf 2019 is grotendeels toe te schrijven aan de actualisering van hun begroting. Omdat niet realiseerbare inkomsten à 0,275 miljoen uit de begroting zijn gehaald (zie hierboven onder baten), zijn de lasten ook met 0,275 miljoen euro verlaagd.
 • In de Voorjaarsnota 2018 is budget toegekend voor het doorzetten en borgen van de transitie Ruimte. In 2018 is hiervoor 1,1 miljoen beschikbaar gesteld en in 2019 1,7 miljoen. Daardoor is er in 2019 een stijging van het budget zichtbaar van 0,6 miljoen en vervolgens weer een daling van 1,7 miljoen vanaf 2020.
 • Het restant is een saldo van de lasten bij de overige organisatieonderdelen.

Financiën en Control, Juridische Zaken en Inkoop
De begrote lasten laten in 2019 een afname zien van 0,1 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2018. Deze daling is een saldo van de toekenning van 0,5 miljoen euro voor de versterking van de decentrale inkoop in de Voorjaarsnota 2018 en het wegvallen van het budget van bijna 0,6 miljoen euro uit 2018 in verband met de afronding van de Business Case Inkoop.

Bij IB Financiën is het budget conform het coalitieakkoord met 0,241 miljoen euro verlaagd vanwege het inleveren van vacatureruimte die was vrijgevallen door het automatiseren van processen. Hier staat een  bijna even grote toename door de loon- en prijscompensatie bij IB Financiën en IB Juridische Zaken en Inkoop tegenover.

De stijging van de begrote lasten in 2020 met 0,3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2019 wordt veroorzaakt door het toekennen van 0,5 miljoen euro voor het maximaliseren van circulair inkopen in het coalitieakkoord en het wegvallen van het incidentele budget van 0,2 miljoen euro ten behoeve van de innovatie van audit en interne controle uit de Voorjaarsnota 2017.

HRM en Facilitaire Zaken
De begrote baten dalen in 2019 met ruim 1 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door de vrijval van een deel van de voorziening frictiekosten Via B in 2018 .

De toename van de begrote lasten bij IB Facilitair & Huisvesting in 2019 met zo'n 0,5 miljoen euro is geheel toe te schrijven aan de loon- en prijscompensatie. Bij IB HRM wordt de daling van 0,12 miljoen euro vanaf 2019 in verband met het wegvallen van het incidentele budget voor arbeidsgehandicapten in 2018 bijna geheel gecompenseerd door loon- en prijscompensatie.

Informatie- en procesmanagement
In 2019 verminderen de begrote lasten met ruim 0,5 miljoen euro ten opzichte van 2018. Deze verlaging is als volgt opgebouwd:

 • Structurele daling van 2 miljoen euro in verband met de beëindiging van het programma Datagedreven Sturing in 2019.
 • De structurele toekenning in de Voorjaarsnota 2017 van 0,5 miljoen euro vanaf 2019 in verband met de kosten voor de wettelijke taak kern- en basisregistraties.
 • De toekenning in het coalitieakkoord van 0,8 miljoen euro in de jaren 2019 en 2020 voor het bevorderen van open data.
 • De toekenning in het coalitieakkoord van structureel 0,07 miljoen euro vanaf 2019 voor de aanstelling van een informatiecommissaris.
 • Een stijging van het ICT-budget bij de Bestuurs- en Concernstaf met 0,157 miljoen euro omdat in 2018 ter hoogte van dit bedrag incidentele bijdragen zijn gedaan aan uitvoerende ICT-afdelingen.
 • Een afname met 0,289 miljoen euro bij IB Informatievoorzieningen door incidenteel toegekende formatieruimte in 2018 op KKCD en Stelselbeheer.
 • Een daling met 0,239 miljoen euro bij IB Automatisering wegens een incidenteel budget voor transitiekosten in 2018.
 • Vanaf 2019 Aan loon- en prijscompensatie komt er bij IB Informatievoorzieningen en IB Automatisering 0,462 miljoen euro bij.

In de jaren vanaf 2020 zijn schommelingen in het budget zichtbaar die veroorzaakt worden doordat toegekende bijdragen aan digitale dienstverlening over de jaarsnedes heen fluctueren. Bovendien is het budget van 0,8 miljoen euro voor de data-opgave van de gemeente maar voor twee jaar beschikbaar gesteld. Daarna is dus een afname van de begrote lasten zichtbaar.

Advies en ondersteuning
De begrote lasten laten in 2019 een toename zien vanwege extra budget voor de zevende wethouder en vanwege loon- en prijscompensatie.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De onttrekking uit de vastgoedreserve van 0,106 miljoen euro in 2019 en 0,05 miljoen euro in 2020 houdt verband met de renovatie van het Stadhuis.

Verbonden Partijen

Bijdrage 2019 aan Birgit 0,2 miljoen euro.