Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Werk en Inkomen

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

85

85

0

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren

87

87

0

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen

1.400

0

0

Duurzaamheidsbonus werkgevers

Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden

100

0

0

Plusbonus

Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding

75

0

0

Werkgeverscheque

Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen

150

0

0

Wet Sociale werkvoorziening

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

17.866

17.866

0

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

140

140

0

Totaal Werk en Inkomen

19.903

18.178

0