Begroting 2019

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting
2019

Waarvan
vaste
verlening
met
jaarsubsidies

Meerjarig
verleend
tlv 2019

Maatschappelijke Ondersteuning

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit

155

144

0

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

3.774

3.774

0

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid

5.371

5.371

0

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

818

818

0

Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar)

Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt.

5.942

0

5942

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

481

375

0

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen

847

847

0

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland

288

288

0

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

1.478

1.478

0

Accommodaties  maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid

588

588

0

Versterken sociale basis

Versterken sociale basis

503

503

0

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

608

0

0

Beheerde speeltuinen

Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen

2.064

2.064

0

Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC)

Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze  te leren om gaan met geld, schulden en administratie

889

0

889

Informatievoorziening (subsidietender IAC)

Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein

643

0

643

Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport)

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking

46

0

46

Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal)

Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning

17.849

0

17849

Onafhankelijke cliëntondersteuning (subsidietender IAC)

Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning

136

0

136

Advies (subsidietender IAC)

Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk

1.907

0

1907

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.

112

112

0

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)

2.152

2.152

0

Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang

1.332

0

1332

Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen

150

0

50

Totaal Maatschappelijke Ondersteuning

48.133

18.514

28.794