Begroting 2019

Welgelegen, Den Hommel, Oog in Al, Halve Maan-zuid, Halve Maan-noord, Lombok-oost, Leidseweg e.o., Lombok-west, Laan van Nieuw Guinea, Spinozaplantsoen e.o., Nieuw Engeland, Thomas à Kempisplantsoen e.o., Schepenbuurt, Bedrijvengebieden Cartesiusweg en Lage Weide.

In 2018 werken we samen met bewoners en partners uit de wijk aan de wijkopgave. We betrekken daarbij zoveel mogelijk mensen, ook door nieuwe kanalen te benutten, zoals verschillende bestaande digitale platforms in de wijk. De wijkopgave is een dynamisch product dat we in constante dialoog met de wijk bijstellen. In 2019 werken we aan nieuwe thema’s en blijven we werken aan de thema’s uit het wijkactieprogramma 2018 die nog steeds actueel zijn.

Nieuwe thema’s
Nieuwe thema’s die naar voren komen zijn onder meer de omvangrijke woningbouw en de gevolgen voor verkeer en het gebruik van de openbare ruimte. In de komende jaren komen er in West naar schatting ruim 3.000 woningen bij Nu staan in West ruim 12.500 woningen. De bevolking van West is nu nog ongeveer 30.000 mensen, dat zullen er in 2035 naar verwachting 37.000 zijn. Andere thema’s die om aandacht vragen, maar ook kansen bieden zijn bijvoorbeeld duurzaamheid (onder andere versneld zonnepanelen, gasloos), klimaatverandering (de wateroverlast in delen van Lombok is een direct gevolg van klimaatverandering) en gezond wonen.

Thema’s uit het wijkactieprogramma 2018

 • Samenleven in de wijk, betrokken burgerschap, civil society vormgeven
 • Een goede aansluiting met de binnenstad en ontwikkeling van het Westplein
 • Versterken Kanaalstraat en Damstraat en omgeving
 • Aanpak verkeersknelpunten
 • Buurtaanpakken in Halve Maan Noord, Lombok Oost, Spinozaplantsoen en het Verdomhoekje.

Samenleven in de wijk.
In het algemeen gaat het goed met de wijk west en met de inwoners van de wijk. Dat neemt niet weg dat er ook veel bewoners zijn met allerlei problemen. Professionele organisaties noemen onder andere:
schulden, laaggeletterdheid, eenzaamheid, overgewicht bij kinderen, psychische problemen, achterstandsproblematiek, kwetsbaarheid en gebrek aan zelfredzaamheid. In 2019 werken we samen met diverse instellingen en bewoners om deze mensen optimale bijstand te bieden. Daarvoor brengen we scherper in beeld wat precies de problemen zijn en welke instellingen het meest aangewezen zijn om ondersteuning te bieden. Nu wordt nog te veel langs elkaar heen gewerkt en kennen organisaties elkaars mogelijkheden niet. In West willen veel bewoners bijdragen aan een prettig leefklimaat in de buurt. Jaarlijks komen veel aanvragen voor het Initiatievenfonds voor activiteiten die bewoners gezamenlijk organiseren.Het zijn voorstellen met heel verschillende reikwijdte. Deze civil society willen we blijven versterken, samen met onder andere de sociaal makelorganisatie.

Ontwikkeling Westplein
Op 7 december 2017 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld. Het project Lombokplein omvat onder meer: het verleggen van de Graadt van Roggenweg om het NH Hotel heen, waarbij deze straat een stadsstraat wordt met 2x1 rijbanen met een 30km/u regime. Verder wordt de Leidse Rijn hersteld. Op de grond waar nu nog infrastructuur ligt komt ruimte vrij voor het realiseren van woningen en voorzieningen en een park/plein. Bij de verschillende onderdelen van het project betrekken we diverse stakeholders; het participatieniveau bepalen we per onderdeel. Het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp duurt tot circa voorjaar 2019, daarna volgt formele inspraak en besluitvorming. De vaststelling in de gemeenteraad verwachten we in september 2019.

Kanaalstraat en Damstraat
In het coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen hebben we opgenomen dat we uitvoering willen geven aan de door de buurt opgestelde visie voor de Kanaalstraat en de Damstraat. In 2019 werken we voorstellen uit voor een gefaseerde aanpak van de voorgestelde herinrichting van beide straten. De herinrichting van deze straten levert een grote bijdrage aan zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid in beide straten.
Tegelijkertijd zetten we onze inzet voort ten aanzien van de negen punten die we noemden in de raadsbrief van 12 december 2017:

 • We maken een voorstel voor financiering en fasering van herinrichting
 • We maken afspraken met de WijkOntwikkelingsMaatschappij
 • We gebruiken draagvlak in de buurt als criterium bij afwijkingen van het bestemmingsplan
 • We werken samen met de winkeliersvereniging om het winkelgebied aantrekkelijk te houden
 • We gaan door met de veiligheidsaanpak voor Lombok Oost
 • We verbeteren het laden en lossen
 • We werken aan effectievere samenwerking in het sociaal domein
 • We bespreken met U-Ov en provincie verbetermogelijkheden voor de bus door de Kanaalstraat
 • We betrekken de buurtvisie bij de planontwikkeling voor het Westplein.

Verkeer
Al jarenlang wordt vanuit de wijk verkeer als belangrijkste probleem aangegeven. Daarbij gaat het zowel om te hard rijden door woonbuurten en andere verkeersonveilige situaties, als in toenemende mate het probleem van verminderde doorstroming van het autoverkeer aan de westelijke zijde van de wijk. We werken aan een veiliger Kanaalstraat en Damstraat en we zorgen dat het Westplein beter oversteekbaar wordt. Daarnaast werken we aan de westelijke stadsboulevard. Onder voorbehoud van vaststelling van het Voorlopig Ontwerp door de raad, ronden we het ontwerp van de westelijke stadsboulevard in 2019 af en starten we de aanbesteding van de herinrichting.
Ook voor het dynamisch verkeersmanagement treffen we voorbereidende maatregelen en monitoren we de verkeerssituatie. Mobiliteitsmanagement en vraagbeïnvloeding zetten we al voorafgaand aan de herinrichting in. We richten ons daarbij op doorgaand verkeer, bewoners en werkgevers in het gebied. Doel is om concrete mobiliteitsdiensten in bedrijf te zetten voordat de feitelijke herinrichting van start gaat. Daarmee kan al een begin worden gemaakt met het beperken van het verkeer op de westelijke stadsboulevard.

Buurtaanpakken
In West onderscheiden we vier buurten met een cumulatie van problemen, zowel op het fysieke vlak als op het sociale vlak. Dat betreft: de Halve Maan Noord, het Verdomhoekje, Lombok Oost en het Spinozaplantsoen.

 • In de Halve Maan Noord loopt al een aantal jaren een integrale buurtaanpak. Het belangrijkste resultaat is dat de huurwoningen van Mitros een ingrijpende opknapbeurt hebben gekregen. De nadruk bij de integrale buurtaanpak komt nu te liggen op de sociale aspecten van het leven in deze buurt. Daar werken we hard aan samen met de sociaal makelorganisatie. Door betere afstemming tussen buurtteam, jongerenorganisatie en sociaal makelorganisatie is gebleken dat er meer inspanning nodig is gericht op kinderen tussen acht en veertien jaar. Daarover zijn afspraken gemaakt die we in 2019 verder gaan concretiseren.
 • In het Verdomhoekje is de buurtaanpak vooral ingestoken vanuit de sociale veiligheid. Er is daar veel overlast van drugsgebruikers, ook in samenhang met de problemen op het Wolff en Dekenplein. Met Mitros zoeken we naar mogelijke fysieke ingrepen om de overlast te bestrijden. Met de bewoners van het Verdomhoekje werken we aan een betere sociale samenhang, onder meer door het inrichten van een huiskamer voor de buurt, waar onder meer huiswerkklassen en gezelligheid worden georganiseerd.
 • In het Spinozaplantsoen zijn er verschillende bewonersinitiatieven. Enerzijds is er een gezamenlijke tuin die door buurtbewoners wordt onderhouden, met in die tuin een Pipowagen die het middelpunt vormt voor een scala aan buurtactiviteiten, die veel kinderen trekken en ook bewoners met een migratieachtergrond. Ook organiseren bewoners zich rond het thema van een opgeruimde openbare ruimte. Wij blijven dit soort initiatieven in het Spinozaplantsoen stimuleren en willen daar ook een actievere rol in oppakken.
 • In Lombok Oost gaan we in 2019 door met de veiligheidsaanpak. Daarbij werken we intensief samen met de politie en de organisaties en bewoners in de wijk. Naast aanpak van criminaliteit zetten we meer in op het verbeteren van perspectieven van jongeren. Onder andere door het ondersteunen van activiteiten voor kinderen en vergroten van kansen op werk en stage.