Begroting 2019

Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt, Rotsoord

In 2018 werken we samen met bewoners en partners uit de wijk aan de wijkopgave . We betrekken daarbij zoveel mogelijk mensen, ook door nieuwe kanalen te benutten, zoals verschillende bestaande digitale platforms in de wijk. De wijkopgaven zijn dynamisch die we in voortdurende dialoog met de wijk bijstellen. De basis voor de wijkopgave Zuid is voor Lunetten de omgevingsvisie en voor Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Rotsoord is de wijkpeiling een belangrijke pijler. Verder gebruiken we de uitkomsten van verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Uit de onderzoeken komen vier onderwerpen naar voren. Een groot deel van deze onderwerpen wordt in het reguliere werk al opgepakt. In de loop van 2019 wordt bepaald welke extra acties op deze onderwerpen gezet moeten worden.

  • Groen: In die verschillende onderzoeken komt naar voren dat behoudt en versteviging van het groen vaak bovenaan staat bij bewoners.
  • Veiligheid: Dit onderwerp komt ook steeds aan de orde, daarbij gaat het vooral om verkeersveiligheid en jongerenoverlast.
  • Mobiliteit: Hierbij gaat het om de doorstroming vanaf de waterlinieweg naar Hoograven (’t Goylaan) en Lunetten en omgekeerd. Parkeren is een ander vraagstuk dat vooral in Hoograven voor steeds meer onrust zorgt.
  • Tweedeling: Als oorzaak van problematiek in de wijk wordt de tweedeling vaak genoemd. Dit is een groots onderwerp waar bewoners op kleine schaal best wat aan kunnen doen door iets simpels als het groeten of aanspreken van buurtbewoners.

Naast deze onderwerpen blijven we ook werken aan de thema’s uit het wijkactieprogramma 2018 die nog steeds actueel zijn.

Thema’s uit het wijkactieprogramma 2018

  • Lunetten op de kaart
  • Hoograven (verder) in de Lift
  • Schone en groene wijk

Lunetten
De afgelopen jaren is gewerkt aan Lunetten op de kaarten met belangrijke projecten als Buurtbudgetten en Omgevingsvisie is dat gelukt. De komende jaren is het zaak hier vervolg aan te geven en te zorgen dat Lunetten op de kaart blijft staan.
Omgevingsvisie

  • De omgevingsvisie van Lunetten is in concept klaar en zal in het eerste kwartaal van 2019 worden vastgesteld door de raad. Uitgaande van het concept lijkt de omgevingsvisie drie ambities te krijgen. Lunetten is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaamheid.
  • Lunetten wil wonen in het park Lunetten.
  • Levendigheid, verbinden en ontmoeten staan in het hart van Lunetten.

Buurtbudgetten
In het project buurtbudgetten is de ambitie om daadwerkelijk uitvoering te gaan geven aan de omgevingsvisie en de op de Burgertop benoemde onderwerpen. Er wordt gewerkt aan concrete acties op een aantal verschillende terreinen: sociaal & wonen, groen, energie & duurzaamheid, schoon & veilig, PR Lunetten, Ontmoeten en inclusie. Voor al deze gebieden is er een werkgroep in het leven geroepen die in cocreatie (bewoners, ambtenaren, organisaties in de wijk) met concrete voorstellen zal komen.

Zorg voor aandachtgroepen
De proeftuin GGZ in de wijk is meer dan een jaar bezig en gaat door. Dit zorgt voor een toename van, voor alle bewoners, zichtbare aandachtsgroepen. Naast deze aandachtsgroep zijn ook diverse AMA’s (minderjarige asielzoekers met status) en statushouders (gezinnen) in de wijk komen wonen. Vooral op het winkelcentrum is dit goed zichtbaar. Aandacht voor de diverse groepen blijft ook in 2019 noodzakelijk. De bewoners van Lunetten zijn sociaal en gemotiveerd om diverse groepen op te vangen in de wijk, maar een deel van de bewoners heeft zijn reserves bij alle pilots en groepen die aan de wijk worden toegevoegd.

Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt, Rotsoord
In de afgelopen jaren is aan Hoograven (verder) in de Lift gewerkt met inzet van krachtwijkgelden die beschikbaar waren. Een aantal zaken die speelde blijft ook in 2019 aandacht vragen. Het gemis aan krachtwijkgeld moet creatief worden opgelost en zorgt soms voor stagnatie bij oplossingen. Voortzetting van een intensieve aanpak op het sociale vlak blijft, vooral voor delen van Nieuw Hoograven, ook in 2019 noodzakelijk. Op het aandachtsgebied ‘bouwen en wonen’ is veel gebeurd. De grote sloop/nieuwbouw projecten uit het Wijk Ontwikkeling Plan zijn vrijwel allemaal uitgevoerd. In 2019 zal de nieuwbouw aan de Nijeveldsingel plaats vinden en de nieuwbouw in Rotsoord wordt afgerond. Hoograven kent daarnaast nog twee grotere ontwikkellocaties aan de Pagelaan en het Befu terrein, beiden zullen in 2019 de plan fase afronden en mogelijk starten met bouwactiviteiten.

Gezondheid
In 2019 opent het Gezondheidscentrum Hoograven aan de Rijnhuizenlaan. In Nieuw Hoograven is het aantal kinderen met overgewicht nog steeds veel hoger, tot ruim dubbel zo hoog, dan gemiddeld in Utrecht. In 2017 hebben enkele zorg partners een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld die goed werkt. Op dit terrein is de samenwerking tussen de netwerken gezondheid, sport, onderwijs en gemeente ook in 2019 noodzakelijk.

Buurtaanpak
Drie complexen met sociale huurwoningen zijn benoemd als buurtaanpak. Deze complexen Huize de Geerlaan, Rietveldbuurt en Oudegeinlaan blijven ook in 2019 aandacht vragen. De fysieke aanpassingen zijn merendeels gedaan. In het complex Oudegeinlaan zal in 2019 de nieuwbouw aan de Nijeveldsingel plaats vinden. De sociale vraagstukken blijven ook in 2019 actueel. Bij het complex Rietveldbuurt zal ook in 2019 extra worden ingezet op sociale ondersteuning door het buurtpastoraat.

Groene wijk
In Zuid blijkt bij elke enquête dat bewoners het belangrijk vinden om in een groene wijk te wonen. Daarin is de laatste jaren veel geïnvesteerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het wijkgroenplan, de vergroening van de singelstructuur en de stadsboulevard met zijn groene middenstrook. In 2019 zal op dit terrein vooral regulier beheer plaats vinden, het enige zichtbare grote werk dat gedaan wordt is het snoeien en kappen van essen in het kader van de essentaksterfte.